صفحه اصلي در باره ما محصولات خدمات نماس با ما
   

شركت مهندسي صنعتي سپهرپاد

دفتر مركزی تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، شمارۀ 48، طبقۀ آخر، کد پستی 1533846385
تلفن 98.21.88749078+
98.21.88749077+
نمابر 98.21.88753064+
پست الکترونیکی sales@sepehrpad.com
info@sepehrpad.com
کارخانه تهران، جادۀ خاوران، شهرک صنعتی علی‌آباد، بلوار توسکا، نبش نیلوفر پنجم، شمارۀ 21
تلفن 98.23.34572575+
98.23.34572576+
98.23.34572577+
نمابر 98.23.34572165+
پست الکترونیکی sales@sepehrpad.com
info@sepehrpad.com